Salvem Solius demà, dia 7 d’octubre del 2019, ha de dipositar 1.750 € per pagar un pèrit que durà a terme una prova pericial per petició del jutge en el recurs contenciós administratiu per impugnar l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro pel qual s’atorgava llicència ambiental a la macrogranja de pollastres a Can Cateura de Solius.

En aquests moments, Salem Solius no té aquests recursos econòmics. Per tant, us agrairem qualsevol aportació que pugueu fer. El compte IBAN de Salvem Solius és ES13 0081 0168 9100 0177 0683.

No comptar amb la pràctica d’aquesta prova pot perjudicar el recurs interposat, en comptar amb extrems essencials que cal que un pèrit independent verifiqui per dictaminar si la granja s’ajusta o no a tots els requisits exigibles.  I no practicant-se aquesta prova es tractarà de qüestions que no seran revisades atès que els actes administratius tenen presumpció de legalitat i si la granja ha estat informada favorablement pels organismes públics, el jutge seguirà el criteri d’aquests organismes i de l’Administració.  I tan sols podrem desvirtuar-lo amb el conjunt de proves que es practiquin en el procés. Per tant, és important que la puguem fer!

A continuació us detallem en què consistirà la prova pericial judicial perquè tingueu tota la informació.

Consistent en què per part d’un pèrit, amb titulació d’Enginyer Agrícola designat per aquest Il·lustre Jutjat per insaculació, s’emeti Dictamen pericial sobre els següents extrems:

1.  Verifiqui la superfície real de les dues parcel·les cadastrals 67 i 83 del Polígon 12 de Rústica, en les que s’ha autoritzat la instal·lació de l’explotació ramadera, així com la seva propietat a favor del titular de la granja Josep Cateura Nogués.

Assenyalant la superfície agrícola, la superfície forestal així com la superfície ocupada per construccions i edificacions.

Tot dictaminant la superfície agrícola continua de finca, i si la mateixa assoleix la Unitat Mínima de Conreu de 4’5 Hectàrees requerida pel planejament urbanístic i per l’Informe de l’Arquitecte Municipal.

2.  Dictamini si el Projecte autoritzat amb la llicència ambiental, respecta la condició de deixar una franja de seguretat de 10m lliure, imposada com a condició a la llicència.  O bé si la mateixa afecta terrenys de propietat aliena al Promotor i aquesta condició no es pot complir davant la negativa del Sr. Cama.  Tot grafiant els terrenys afectats per la franja de seguretat.

3.  Dictamini si la granja ha de respectar una franja de 25m de protecció lliure de vegetació com a mesura de prevenció d’incendis forestals, per així establir-ho el Projecte aprovat al foli 2137 de l’expedient, tot informant si el Projecte, en la forma aprovada, no pot complir aquesta condició per ésser els terrenys afectats propietat de tercers.

Tot grafiant sobre Plànol la zona afectada per la franja de protecció de 25m.

4.  Dictamini si la capacitat ramadera autoritzada de 83.500 caps s’ajusta a allò establert a la legislació sectorial aplicable, en funció de la dimensió de les instal·lacions o bé si es supera la mateixa.

5.  Verifiqui el contingut del Dictamen pericial emès pel Sr. Miquel Pujols i acompanyat com a Document número 7 a l’escrit de demanda i indiqui si comparteix els criteris i conclusions d’aquest pèrit.

Tot especificant tots aquells incompliments del Projecte i de la llicència ambiental atorgada assenyalats pel Sr. Miquel Pujols en el referit Informe que el pèrit comparteix i considera com a infringits.

6.  Dictamini si el titular de la granja disposa de concessió administrativa pel volum d’aigua requerit al Projecte de 5.010.000 litres equivalents a 5.010m3 i per ús ramader o bé si pel contrari únicament té una concessió per reg agrícola i ús domèstic per 433m3.

7.  Informi si aquest era un requisit necessari per l’autorització de l’explotació ramadera amb la dimensió i nombre de caps de bestiar autoritzats i pel funcionament de la granja.

8.  Dictamini si a criteri del pèrit informant, la pantalla vegetal arbrada prevista únicament per la banda Sud resulta suficient, o si segons el seu criteri aquesta s’hauria d’exigir en tot el perímetre de l’explotació ramadera, atesos els especials valors paisatgístics protegits.

9.  Informi si s’han efectuat, o no, per resoldre l’expedient, les analítiques de les condicions de l’aqüífer i del grau de contaminació per nitrats de les aigües en els següents pous, sol·licitat pels recurrents:

§  Pou de la finca de Can Cateura.

§  Pou del Mas de Ca l’Anglada (actualment propietat de Miquel Pros).

§  Pou del Mas Pla.

§  Pou de la urbanització Can Reixac

Tot indicant si segons el seu criteri hagués estat convenient la pràctica d’aquestes analítiques per conèixer l’estat de l’aqüífer i dels pous, per autoritzar l’activitat i per controlar i fer el seguiment de la seva adequada gestió.

10.             Informi si s’han efectuat o no els anàlisis de les condicions i nivells de nitrats del sòl a la finca on s’implantarà l’explotació ramadera i en les finques del seu entorn, en la forma sol·licitada pels recurrents.

Tot indicant si segons el seu criteri era convenient fer-ho per resoldre l’expedient.

11.             Dictamini si a criteri del pèrit informant resulten suficients o bé són insuficients, les mesures imposades pel funcionament de l’explotació ramadera en relació als següents extrems:

a) Accessos.

b) Impacte paisatgístic.

c) Sorolls.

d) Mesures de bioseguretat.

e) Risc de contaminació de les aigües i del subsòl.

f)   Risc de contaminació del sòl.

g) Risc d’incendi forestal.

h) Permeabilitat.

i)   Connectivitat natural i territorial.

12.             Dictamini si, a criteri del pèrit, i ateses les circumstàncies que concorren en el cas, seria convenient i necessari, per tal d’assegurar el bon funcionament de la granja i per minimitzar les molèsties i impactes, l’adopció de les següents mesures:

a) Implantació d’una pantalla vegetal arbrada en tot el perímetre que envolta l’explotació ramadera, així com en el camí d’accés.

b) Realització de mesuraments anuals i periòdics del nivell de nitrats del sòl, a les parcel·les vinculades a la granja autoritzada i integrants de l’explotació ramadera. 

c) Realització de controls periòdics i anuals de l’estat de les aigües i de l’aqüífer als següents pous de Masos i finques colindants:

§  Pou de Can Pros (antigament Ca l’Anglada).

§  Pou del Mas Pla.

§  Pou d’abastament de la urbanització Can Reixac.

Controls que haurien de ser addicionals a l’únic control imposat al pou de la pròpia granja.

d) Incorporació de mesures d’insonorització i aïllament acústic de les 3 naus ramaderes.

e) Adopció de mesures contra olors.

f)   Reducció de la longitud i façana de les naus fins a un màxim de 50 metres, per millorar la seva integració en l’espai dotat d’especial protecció paisatgística.

13.             Informe si la base territorial de la granja que figura al Pla de dejeccions ramaderes és suficient, si ha estat aprovada pel Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, si existeixen o no finques duplicades amb altres Plans i si els contractes de cessió són vigents, i si es compta amb la plena validació del Pla.

14.             Dictamini el pèrit si la documentació integrant del Projecte presenta insuficiències, omissions o mancances pel que fa als següents extrems:

a) Estudi d’impacte acústic i ajust o no a l’article 18f) de la Llei 20/2009 i demés Normativa concordant.

b) Estudi d’impacte ambiental.

c) Estudi d’impacte i integració paisatgística i si contempla i s’ajusta a tots els requisits i elements fixats als articles 2.7.7 de les Normes d’Ordenació del PTPCG, 4.2 de les Directrius de Paisatge i 20 i 21 del Decret 343/2006 de 19 de Setembre.

d) Estudi de mobilitat.

15.             Informi si l’Estudi d’Integració Paisatgística conté de manera adequada l’Estudi de les conques visuals, les simulacions d’impacte i renders des de tots els punts de major visibilitat de la granja, i en particular des dels següents: carretera GIV6611, camí d’accés als Masos situat a Ponent de la granja, Can Llambinet, Castell de Solius, etc.  Tot dictaminant si a criteri del pèrit resultava necessari i convenient fer l’anàlisi d’aquestes visuals atès el valor paisatgístic protegit de l’Àrea.

16.             Dictamini si l’accés pel camí previst al Projecte té les condicions adequades.

17.             Dictamini la dimensió mitjana de les granges d’aviram i similars existents al municipi de Sant Cristina d’Aro i a l’entorn, pel que fa a:

§  Dimensió de parcel·la.

§  Ocupació.

§  Edificabilitat.

§  Longitud de façana de les naus.

Tot informant si la longitud de 100 metres de façana de les naus ramaderes supera amb escreix la longitud de façana de les naus ramaderes d’aviram de la zona.