La promotora La Llave de Oro va presentar un projecte per construir més de 200 cases i 2 hotels de 5000 m2 i 2000 m2, respectivament, al costat de l’actual golf de Santa Cristina, que va culminar amb l’aprovació d’un Pla parcial, que contempla aquesta possibilitat.

Quan queda palès que la previsió d’edificabilitat a l’antic POUM del 2008 està molt per sobre de l’ocupació real, es va aprovar aquest projecte que atenta contra el territori i contra l’equilibri paisatgístic i natural de Solius i també de tot el municipi de Santa Cristina.

Eduard de Ribot, l’advocat que en nom de la nostra Associació ha presentat les al·legacions oportunes a aquest projecte i l’equip redactor del nou POUM (segons ens ha semblat percebre) són sensibles al territori i coincideixen amb les nostres idees per a la preservació d’aquesta zona.

No hem d’oblidar, però, que qui té la darrera paraula és l’Ajuntament. Pensem que no és necessària aquesta promoció urbanística i especuladora i hi lluitarem en contra.

El febrer del 2019, el Ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va acordar, per majoria absoluta, la suspensió total de l’aprovació definitiva del Pla parcial. Actualment, el projecte es troba pendent de l’aprovació del Pla director d’urbanisme per part de la Generalitat.